воскресенье, 2 ноября 2014 г.

Корся кыв


Сувта шондiöдз.
Корся кыв –
Асъя югыдас
Вошас дзикöдз!

Чöлы! Петкöдчы здук –
Да сыв.
Синмöс куньöмöн
Лыддя кыкöдз.

Öти!  
Сьöлöмöс, горшöс жам –
Ме и мездысьтöг
Тэнö кута!

Кык!
Тэ лэб,
А ме кольчча тан –
Шуда!

2014.


Фото-Владимир Ануфриев
"Миян ичöтик герой" висьт. Юкöн. 2010 во.

...Лунысь лун миян геройлöн чужисны выль и выль юалöмъяс, выль кöсйöмъяс, гуся мöвпъяс. Сöмын öнi ичöтик геройлы воссис, мый гöгöртасыс сылöн олö кутшöмкö кагаысь торъялана олöмöн… Герой кыдзкö здукöн омöльтчис, сöдз ойöстöм нюмыс сылöн воши, синъясын дзебсисны  неважöн на кусöдны позьтöм би киньяс… И вöр ­ ва лои кутшöмкö мöд… лёкпыр вашвидзысь, эбöстöм да, кöть и медъёна эз кöсйы петкöдлыны тайöс мукöдлы, дзор…
  Но тайö, кыдзи чайтсис миян геройлы, дзормöм вöрас кага помтöг мыйкö виччис. Со дзирдалö вижöдны заводитысь турун вылын кöдзыд, йи рöма лысва, со вына вой тöв вевттьö гудыр кымöръясöн сьöлöмтöм нин енэж… Збыль-ö ар, код йылысь миян кагалы некод на эз шулы, сайöдас, дзебас Олöмлысь став мичсö, став ловъя ловсö?...
­ – Мый  лоö мекöд?­ – шуштöма, но верстьö морт моз нин мöвпалiс миян кага.  И друг… кылiс сьылöм. Сьылiс миян ичöтик геройлы тöдса нин, быттьö лöзов сынöдысь мыччысьöм гöлöс. Чайтсис, быттьöкö тайö сьыланкывас эм миян ичöтик геройлöн юалöмъяс вылö став вочакылыс. Быд лолыштöмöн, быд шы гöгöрвоöмöн кага восьтiс ас водзас выль, сöмын сылы сиöм Олöм. Олöмыс тайö эз юксьы шудöн да дойöн, сылöн эз вöв ни заводитчöм, ни пом. Сiйö вöлi…
     Гöлöс козьналiс миян ичöтик геройлы ассьыс мывкыдлунсö, козьналiс сiйöс, мый ми тiянкöд, кöнкö, абу на дасьöсь гöгöрвоны…
   Сöмын öти  асылö, кор гöрдов арся шондi муртса на заводитiс мыччысьны кынмöм, лёткысьöм вожъяс костöд да мичанин кыдз пу  кос увъяс пыртi видзöдлiс тöдса пипу вож вылö, кöнi рытнас на дöввидзис вижöдöм, кага сяма сöстöм нюма ичöтик кор да эз аддзы сiйöс, кор кусыньтчöм пипу ньöжйöника шöпкöдiс кутшöмкö, буракö, регыд нин помасьысь, но коркö мича, мыла сьыланкыв, а тыртöм сьöлöма йöлöга вундалiс  йизьöм  сынöдсö   важöн нин вöрын юрöбтысь кывъясöн, öтка кыдз вашнитiс: «Нэм… Мый тайö -­ нэм?...» – да бергöдчис  неылын сайöдчыштöм  да кыдзкö шмоньпыр, но тшапа гöгöр дзорвидзысь Олöмлы воча.

Фото- Владимир Ануфриев


"Бобув" висьт. Юкöн. 2012 во.    Меным оз доймы, кор чизыр тöлыс пöльтö чужöмам. Сiйö неуна васöд да чорыд, берегвывса тöлыс. Жаль тöдтöм. Сiйö меным воча котöртысь вöв стада кодь. Тайö стадаыс вермö вины менö  öти здукöн. Но сiйö сэтшöм мича... Ме сулала вöрзьöдчытöг, пола куньлыны синмöс, пола воштыны мыйкö зэв коланаöс. Мыйла вöвъясыс сэтшöм ёнöсь? Мортыд на дорын  лыа чир, ичöт да вынтöм, кыдз миян дорын  гаг. Ми ог и казявлöй, кор тувччам гаг вылас. И стадаыс вермас не казявлыны, нуас кö менö, ю бокын сулалысь мортöс. Кутшöм жö вынйöра вöвъяслöн юрнуöдысьыс! Статя да тшап, венны позьтöм. Но кодi пуктiс сiйöс мукöдысь вылöджык?
   Муыс дзöрö вöвъяслöн рöдтöмысь. Кыптылö бус, гартчö да надзöникöн бöр водö юбокса лыа вылö. А ме öд верма кувны. Но мыйкö вашкöдö пелям, мый тайö оз ло: "Сöмын эскы.   Эскöмад  мездöм". И ме эска. Сулала да видзöда паныд лэбысь стада вылö. Кутшöм жö гежöда  мортыс тырвыйö гöгöрвоö ассьыс слаблунсö.
      Рытъя гöрдов шондiувса грезд, ёрта-ёрткöд гусьöникöн вензьысь гыяс, ки судзмöн куйлысь  енэж да тöв ныр моз лэбысь стада   дженьыдик мойд. Некымын здук – и ставыс вошас... Мичлуныс мыйлакö век повзьöдö миянöс. И та вöсна ми помтöг нюжöдчам сылань.
    ... Ю дор изъясыс повзьöны матысмысь вöвъясысь да заводитöны тiрзьыны. Но ныла-зонма  абу изъяс. Найö кöсйöны кувны  öдйö да мичаа. Эскöны помасьлытöм славаö. Öд некор кö оз вунöдны найöс танi, мыйла нö кутасны дженьдöдны ассьыныс шудсö: кедзовтны мичсö? Быд лун  чужан мулы йöзöн сетöм лов. Морт олöм öзйылö би кинь моз да кусö енкöлаас, но уна йöзлöн йитчöм лолыс  помасьлытöм нэма.
  Вöвъясыс котöртiсны водзö... Стадаыс эз казявлы ныла-зонмаöс. Мортыд вылicяньыс тыдавтöм...


"Мыжаяс" висьт. Юкöн. 2012 во.


... Тешкодь гöрд серъяс лэччисны  пöтöлöксянь увлань. Серъяс, быдлаын серъяс... А войтъяс нöйтчöны öшиньö, нöйтчöны пыр гораджыка и гораджыка, а стенъясыс пыр мичаджыкöсь... Тайö гöгöрвотöмторъясыс быттьöкö тешитчисны мам вылын. Со стенын öшалысь серпассьыс ошпиян мöдiсны чеччавны усьöм пуяс выланыс. Лена кылiс налысь кага сяма серамнысö, да то бöрддзылiс, то нюммунлiс.
... Керка öшинь саяс кымöръяс пыр, быттьö яндысигтыр, мыччысис кельыд, муртса ловъя шондi югöр, но сiйö тырмис, медым югзьöдны ичöтик жырсö. Лена ас гöгöрсьыс немтор эз аддзы. Сöмын тöждысьтöг котралысь ошпиянöс. Верöсыслöн киыс, кор сiйö инмöдчывлiс Лена дорö, чайтсис нывбабалы то небыдик тöвруöн, то увйöн, кытчö сiйö крукасьлiс ошпиян бöрся котралiгас. Кутшöм жö сьöкыд вöлiс найöс кутны! Со быттьöкö рудовгöрд гöныс и киад нин, но нöшта здук - и ошпи мынтöдчö, дзебсьö, сералiг, кысянькö татчö воöм ош-мам саяс, и зверыс оз эргы Лена вылö, оз вöтлы пияныс дорысь, а сэтшöм нор синъясöн видзöдö... видзöдö и нюмъялö, кöнкö, медым не тшыкöдны ставсö шымыртысь гажсö.


"С. Е". Верлибр. 2012 во.

Кöнi тэ? Райын? Адын?
Кыддза ситечöн вевттьысьöм му вылын?
Дерт жö.
Дзебсин зильгысь шор дорса изъяс пиö
Да сералан визувтысь ваöн.
Збыль-ö ми чайтiм, быттьö гуалiм тэнö?

Фото - Владимир Ануфриев


"Миян ичöтик герой". Висьт. Юкöн. 2010 во.

 
    Енэжыс сэки вöлi cэтшöм джуджыд да помтöм... Сэтшöм мелiöсь вöлiны ичöтик кымöръяс... Чайтсис, быттьö вöр-ваас, тайö синмöн судзтöм вöр-ваас сайöдчыштöма мукöдысь да кыдзкö шмонь пыр, но тшапа видзöдö-дзоргö гöгöр Олöм...
   Медводдза шондi югöръяскöд палялiс да кага сяма сöстöм нюм козьналiс чужан эрдлы миян герой. Кыдзи нимкодясис сiйöн рöдвуж, кутшöм лöсьыда сибöдiс сiйöс ас бердас сöмын на заводитчысь лун...
   Кельыдлöз рöмöн паныдалiс миянлысь  ичöтик геройнымöс Олöм: кöть кытчö он видзöдлы  ставыс гöгöр тырöма вöлi тайö рöмнас... И сöдз, дэбыд сынöд, и сöстöм, вынйöра енэж, и быттьö неважöн кодöнкö кедзовтöм да та вöсна ёна шогсьысь дзоляник вад. Ловтырнас миян ичöтик герой уськöдчис тöдтöм, но пöся ыпъялысь Олöмлы воча. Тыдавтöм везйöн орöдны позьтöма йитчис сыкöд...

Фото - Владимир Ануфриев


"Андел". Л. Андреевлöн висьт серти. 2011 во.Войся пемыдас тыдавтöм, сылö шыасьтöг, ланьтöмöн.
Муса кагаöй, видзöдлы, лэдзис бордъяссö анделыд!

Сöстöм синваысь вöчöма 
 лолыс войтъясöн визувтö.

Муса кагукöй, сисьыдлöн еджыд мыгöрыс вижöдö!

Со нин сылiсны кокъясыс... Кыдз нö тэнö ме садьмöда?

Чеччы, ичöтик мортанöй, вешты пач дорсьыд анделтö 

Сiйö локтöма енэжсянь, медым олöмтö мичмöдны...

Сылö анделыд пемыдас  быттьö медъюгыд вичкоын.

Усис, эбöстöм, жугласис... Тэ эн бöрд аски, донаöй,

Сылöм бордъяса, кусыньтчöм  андел пыр коляс ловъяöн.


Фото - Владимир Ануфриев